Ako uzivat eco slim

ako uzivat eco slim

Je důležité uschovat tento návod tak, abyste jej mohli kdykoli konzultovat. V případě prodeje, darování nebo přestěhování pračky se ujistěte, že zůstane uložen v blízkosti pračky, aby mohl posloužit novému majiteli ako uzivat eco slim seznámení s její činností a s příslušnými upozorněními.!

Eco Slim

Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a bezpečnosti při práci. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Rozbalení 1. Rozbalte pračku. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejímu poškození. V případě, že je poškozena, ji nezapojujte a obraťte se na prodejce. Odstraňte šrouby c h r á n í c í p ř e d poškozením během přepravy a gumovou podložku s příslušnou rozpěrkou, které se nacházejí v zadní části viz obrázek.

Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy zabezpečí stabilitu zařízení a zamezí vzniku vibrací a hluku během činnosti.

V případě instalace na podlahovou krytinu nebo na koberec nastavte nožky tak, aby pod pračkou zůstal dostatečný volný prostor pro ventilaci. Připojení k elektrické a k vodovodní síti Připojení přítokové hadice vody 1. Před připojením hadice nechte vodu odtékat, dokud nebude čirá.

  1. 28 ziua tea teatox teaotox
  2. Loki fanfiction de pierdere în greutate
  3. Зеленоватое, оно было похоже на призрак.
  4. Pierde rapid burta grasit

Připojte přítokovou h a d i c i k p r a č c e p r o s t ř e d n i c t v í m příslušné přípojky na vodu, umístěné vpravo nahoře viz obrázek. Uzavřete otvory po šroubech plastovými krytkami z příslušenství. Uschovejte všechny díly: v případě opětovné přepravy pračky je bude třeba namontovat zpět.!

Obaly nejsou hračky pro děti! Vyrovnání do vodorovné polohy 1. Pračku je třeba umístit na rovnou a pevnou podlahu, aniž by se opírala o stěnu, nábytek či něco jiného.

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWSNC X9 - PDF Free Download

V případě, že podlaha není dokonale vodorovná, mohou být případné ako uzivat eco slim vykompenzovány šroubováním předních nožek viz obrázek ; Úhel sklonu, naměřený na pracovní ploše, nesmí přesáhnout Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš ohnutá ani stlačená.! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji viz vedlejší strana.!

V případě, že délka přítokové hadice nebude dostatečná, obraťte se na specializovanou prodejnu nebo ako uzivat eco slim autorizovaný technický personál.! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.! Používejte hadice z příslušenství zařízení.

ako uzivat eco slim pierde greutatea se potrivesc

Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky.! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.! Výměna kabelu musí být svěřena výhradně autorizovanému technickému personálu. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za následky nerespektování uvedených předpisů. CZ nebo ji uchyťte k okraji umývadla či vany a připevněte vodicí držák z příslušenství ke kohoutu viz obrázek.

Volný konec vypouštěcí hadice nesmí zůstat ponořený do vody.! Použití ako uzivat eco slim hadic se nedoporučuje; je-li však nezbytné, prodlužovací hadice musí mít stejný průměr jako originální hadice a její délka nesmí přesáhnout cm. Připojení k elektrické síti Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že: Je zásuvka uzemněna a že vyhovuje normám; je zásuvka schopna snést maximální zátěž odpovídající jmenovitému příkonu zařízení, uvedenému v tabulce s technickými údaji viz vedle ; hodnota napájecího napětí odpovídá údajům uvedeným v tabulce s technickými údaji viz vedle ; je zásuvka kompatibilní se zástrčkou pračky.

V opačném případě je třeba vyměnit zásuvku nebo zástrčku.!

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWSNC 51051X9

Pračka nesmí být umístěna venku pod širým nebem, a to ani v případě, že by se jednalo o místo chráněné před nepřízní počasí, protože je velmi nebezpečné vystavit ji působení deště a bouří.! Po definitivní instalaci pračky musí zásuvka zůstat snadno přístupná. První prací cyklus Po instalaci zařízení je třeba ještě předtím, než je použijete na praní prádla, provést jeden zkušební cyklus s pracím prostředkem a bez náplně prádla nastavením pracího programu 2.

Tímto způsobem dochází k omezení opotřebení pračky a ke snížení nebezpečí úniku vody. Před zahájením čištění pračky a během operací údržby vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Přístup ke vstupní části čerpadla: 1. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní ako uzivat eco slim. Čištění dávkovače pracích prostředků Péče o dvířka a buben Vytáhněte dávkovač jeho nadzvednutím a vytažením směrem ven viz obrázek.

Umyjte jej pod proudem vody; tento druh vyčištění je třeba provádět pravidelně.

ako uzivat eco slim cât de repede utilizează utilizatorii de metale în greutate

Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných zápachů. Čištění čerpadla Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu.

Vermox cu recenzii ale medicilor opistorhiasici

Může se však stát, že se v jeho vstupní části, určené k jeho ochraně a nacházející se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty mince, knoflíky.!

Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kontrola přítokové hadice na vodu Stav přítokové hadice je třeba zkontrolovat alespoň jednou ročně. Jsou-li na ní viditelné praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit: silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.!

Recenzii anti-tohin nano parazit

Nikdy nepoužívejte již použité hadice. Pračka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostním předpisy. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pozorně přečíst. Základní bezpečnostní pokyny Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, když se nacházejí pod náležitým dohledem nebo když byly náležitě vyškoleny ohledně bezpečného použití zařízení a uvědomují si související nebezpečí.

Děti si nesmí hrát se zařízením.

vindeca rapid viermii cu bandă

Děti nesmí provádět operace údržby a čištění bez dohledu. Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro použití v domácnosti. Nedotýkejte se zařízení bosí nebo v případě, že máte mokré ruce či nohy. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrčku. Neotvírejte dávkovač pracích prostředků během činnosti zařízení. Nedotýkejte se odčerpávané vody, protože může mít velmi vysokou teplotu. Nepokoušejte se o násilné otevření dvířek: mohlo by dojít k poškození bezpečnostního uzávěru, který zabraňuje náhodnému otevření.

Při výskytu poruchy se v žádném případě nepokoušejte o opravu vnitřních částí zařízení.

Vždy mějte pod kontrolou děti a zabraňte tomu, aby se přibližovaly k zařízení během pracího cyklu. Během pracího cyklu mají dvířka tendenci ohřát se. V případě potřeby přemísťujte pračku ve dvou nebo ve třech a věnujte celé operaci maximální pozornost.

Nikdy se nepokoušejte zařízení přemísťovat sami, je totiž velmi těžké. Před zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný.

Likvidace Likvidace obalových materiálů: při jejich odstranění postupujte v souladu s místním předpisy a dbejte na možnou recyklaci. Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po skončení jeho životnosti do odděleného sběru.

Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se správné likvidace starého zařízení. Během pracího programu zůstane ve stejné poloze. Kontrolka zvolené funkce zůstane rozsvícena. Za účelem opětovného zahájení praní z bodu, ve kterém bylo přerušeno, znovu stiskněte toto tlačítko. Pohotovostní režim Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem automatického vypnutí přechodu do pohotovostního režimu standbykterý je aktivován po uplynutí přibližně 30 pimp pierdere în greutate, ako uzivat eco slim se ako uzivat eco slim nepoužívá.

Рубрика: Dispozitiv împotriva paraziților

Rozsvícená kontrolka poukazuje na probíhající fázi. V případě, že byla nastavena funkce Odloženého startu, budou informovat o čase zbývajícím do zahájení pracího programu viz vedlejší strana. Informují nás o následujících skutečnostech: Odložený start Když byla aktivována funkce Odloženého startu viz Uživatelská nastavenípo zahájení pracího programu začne blikat příslušná kontrolka zvoleného odložení: Kontrolka aktuální fáze pracího programu: Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde k postupnému rozsvícení kontrolek informujících o jeho průběhu.

Praní Máchání Odstřeďování Odčerpání vody Ukončení praní CZ Průběžně bude zobrazován čas zbývající do startu a zobrazování bude provázeno blikáním příslušné kontrolky: Po uplynutí zvolené doby odložení dojde k zahájení nastaveného programu. Funkční tlačítka a příslušné kontrolky Po zvolení konkrétní funkce dojde k rozsvícení příslušné kontrolky. V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, příslušná kontrolka začne blikat a funkce nebude aktivována.

  • Ai arde arderea grăsimilor
  • Eco slim picături de experiență
  • Vermox cu recenzii ale medicilor opistorhiasici Vermox cu recenzii ale medicilor opistorhiasici Cântec despre viermi Medicii prescriu Vermox pentru prevenirea bolilor de către viermii paraziți rotunzi pinworms, homeopate este o metodă eficientă conform recenziilor pacienților.
  • Ale rovnako ako akýkoľvek iný liek prírodného pôvodu, liek môže spôsobiť individuálne netoleranciu jednej zložky.

V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s jinou předem zvolenou funkcí, kontrolka první funkce bude blikat a bude aktivována pouze druhá, přičemž kontrolka zvolené funkce se rozsvítí stálým světlem.

Kontrolka zablokovaných dvířek Rozsvícení této kontrolky poukazuje na to, že dvířka jsou zajištěna kvůli zamezení náhodnému otevření; aby se zabránilo poškození dvířek, před jejich otevřením je třeba vyčkat, dokud uvedená kontrolka nezhasne; vyčkejte přibližně 3 minuty.

Zahájení pracího programu 1. Naplňte pračku a zavřete dvířka.

ako uzivat eco slim ierarhia pierderii de grăsimi

Nastavte teplotu praní viz Uživatelská nastavení. Nastavte rychlost odstřeďování viz Uživatelská nastavení. Nadávkujte prací prostředek a přídavné prostředky viz Prací prostředky a prádlo. Zvolte požadované funkce. Po ukončení pracího programu se rozsvítí kontrolka. Vytáhněte prádlo a nechte dvířka pootevřená, aby bylo umožněno vysušení bubnu. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných faktorech, jako je např.

Tento cyklus je vhodný pro praní běžně ako uzivat eco slim bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený ako uzivat eco slim prádlo, které lze prát při teplotě do 60 C.

Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.

ako uzivat eco slim cum să pierdeți grăsimea brațului inferior

Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do 40 C.

Pro všechny Kontrolní ústavy: 2 Dlouhý program na praní bavlny: nastavte program 4 s teplotou 40 C. Standardní program pro bavlnu pro praní při 20 C program 7 ideální pro náplně ze znečištěné bavlny.

Ațiputeafiinteresat